Generel information

Langeskov IT ApS
Grønvej 2
5550 Langeskov
Danmark

Telefon 21153062
Mail info@langeskov-it.dk
CVR-nummer: DK36089644

 

Handelsbetingelser erhvervskøb (B2B)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for erhvervskøb.

1. Anvendelse og omfang 
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (handelsbetingelser) gælder for alle aftaler om Langeskov IT ApS’s, CVR-nummer 36089644, salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder, foreninger og det offentlige.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Langeskov IT ApS og køber, medmindre andet følger nedenfor.

2. Aftalegrundlag og aftaleindgåelse 
Nærværende handelsbetingelser udgør tillige med Langeskov IT’s ordrebekræftelser, accept af tilbud det samlede aftalegrundlag om salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser givet ved ordrer eller på anden måde meddelt Langeskov IT ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Køber accepter ved hvert køb disse handelsbetingelser og opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver.

3. Ejendomsret 
Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid, hvor købesummen betales kontant. Køber er i disse tilfælde berettiget til at råde retligt over varerne samt tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

4. Retur- og fortrydelsesret
Langeskov IT ApS tilbyder ikke returret eller fortrydelsesret på varer, medmindre en aftale herom foreligger inden bestilling foretages af køber.

5. Pris, tilbud og betalingsbetingelser
Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Langeskov IT ApS’ fremsendte tilbud på det tidspunkt, hvor Langeskov IT ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Vores generelle betalingsbetingelser betaling via bankoverførsel.

 

Langeskov IT ApS’s tilbud er gældende i 7 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Langeskov IT ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Langeskov IT ApS, medmindre Langeskov IT ApS meddeler kunden andet.

6. Forsinket betaling
Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Langeskov IT ApS er uden ansvar for, har Langeskov IT ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Langeskov IT ApS, har Langeskov IT ApS ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Garanti, fejlsøgning og udbedring 
Ved erhvervskøb ydes 1 års garanti på hardware og elektroniske produkter. Ved køb af Langeskov IT ApS’s egne stationære computere ydes der 3 års garanti. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 36 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 36 måneder fra oprindelig levering af computeren.

Langeskov IT ApS’s garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Langeskov IT ApS’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Langeskov IT ApS, og (iv) andre forhold, som Langeskov IT ApS er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Langeskov IT ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Langeskov IT ApS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Langeskov IT ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Langeskov IT ApS beder om.

Inden rimelig tid efter at Langeskov IT ApS har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Langeskov IT ApS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Inden rimelig tid efter at Langeskov IT ApS har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Langeskov IT ApS fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte dele. Ved fejl på SSD/Harddisk på en stationær PC bygget af Langeskov IT ApS, udskiftes harddisken og styresystem installeres igen. Afhjælpning af fejl eller mangel sker ved at kunden indleverer hele computeren på Langeskov IT ApS’s adresse. Hvis reservedele er udgået, findes en lignende reservedel med samme eller bedre specifikationer end den der skal skiftes. Der tages forbehold for leveringstid på reservedele.

Såfremt det viser sig, at de af kunden oplevede fejl på computeren (fx Blue Screen of Death) eller ustabilitet i systemet, i virkeligheden skyldes software installeret af kunden, 3. parts software opdateringer, opdateringer og driver opdateringer fra Microsoft eller lignende, vil Langeskov IT ApS tage sig betalt for at fejlsøge og udbedre dette for kunden. Der faktureres for minimum 0,5 times arbejde samt eventuel betaling for kørsel til kunden.

8. Levering
Langeskov IT ApS leverer alle solgte varer til den af køber oplyste adresse i Danmark. Levering sker dog ikke til ikke-brofaste øer, medmindre andet aftales mellem Langeskov IT ApS og køber.

Langeskov IT ApS leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Langeskov IT ApS’s ordrebekræftelse. Langeskov IT ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Er der købt en stationær PC bygget af Langeskov IT ApS leveres denne, efter aftale med kunden, af Langeskov IT ApS på kundens adresse. Kunden kan også, efter aftale med Langeskov IT ApS, afhente på Langeskov IT ApS’s adresse. PC’ere bygget af Langeskov IT ApS kan også blive leveret med GLS til kundens adresse.

Køber er ved modtagelse forpligtet til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler. Hvis køber opdager en fejl eller mangel, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Langeskov IT ApS indenfor 48 timer efter fejl/mangel er konstateret. Hvis en fejl eller mangel, som køber opdager eller burde have opdaget ved undersøgelsen ikke straks meddeles til Langeskov IT ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

9. Forsinket levering 
Hvis Langeskov IT ApS forventer en forsinkelse i leveringen af bestilte varer samt tilbehørsdele, informerer Langeskov IT ApS køber herom på mail, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Langeskov IT ApS undlader at levere bestilte varer samt tilbehørsdele senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til Langeskov IT ApS. Køber har herudover ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

10. Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
Køber har, jf. afsnit 8, pligt til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler, når varerne er blevet leveret. En bestilling på bestillingsvarer - dvs. varer, der ikke er på lager på bestillingstidspunktet eller er på vej ind - kan ikke afbestilles.

11. Sælgers ansvar
I tilfælde af mangler ved varer samt tilbehørsdele m.v., finder købelovens mangelsregler anvendelse.
Langeskov IT ApS’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Langeskov IT ApS’ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Køber skal skadesløsholde Langeskov IT ApS i det omfang Langeskov IT ApS måtte i falde produktansvar herudover.

I tilfælde af at skade påføres tredjemand, skal køber straks underrette Langeskov IT ApS og medvirke til sagens opklaring. Repræsentanter fra Langeskov IT ApS har ret til at besigtige skaden.
Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan Langeskov IT ApS på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold. På samme måde er Langeskov IT ApS ikke ansvarlig for købers indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks., CD-rom, DVD, USB, harddiske, eksterne drev m.m.), som følge af fejl ved varen, er sælgers erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

Langeskov IT ApS er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Langeskov IT ApS’s kontrol, og som Langeskov IT ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

12. Persondatapolitik, cookies og viderebringelse af personoplysninger. 
Langeskov IT ApS behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Langeskov IT ApS opbevarer transaktionsoplysninger og faktura data i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. Langeskov IT ApS er dataansvarlig.

Du kan til hver en tid se, hvilke data Langeskov IT ApS har registreret om dig.
Alle henvendelser om persondata går til info@langeskov-it.dk, både ift. forespørgsel om data og sletning af data.

Som registreret kunde hos Langeskov IT ApS har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen.

13. Markedsføring
Det er ikke tilladt at kopier eller videre distribuere vare- data- og prisinformationer til tredjepart. Dette betragtes som en væsentlig misligholdelse af kunde- og leverandør forhold og kan i værste tilfælde medføre et erstatningsansvar.

14. Fortrolighed  
Køber må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Langeskov IT ApS’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Langeskov IT ApS’s fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Køber er forpligtet til at omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
Købers forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samhandel og unde tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret heraf.

15. Gældende ret 
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Betingelserne er sidst opdateret 6-12-2023.