Generel information

Langeskov IT ApS
Grønvej 2
5550 Langeskov
Danmark

Telefon 21153062
Mail info@langeskov-it.dk
CVR-nummer: DK36089644

 

Handelsbetingelser erhvervskøb (B2B)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for erhvervskøb.

1. Anvendelse og omfang 
Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (handelsbetingelser) gælder for alle aftaler om Langeskov IT ApS’s, CVR-nummer 36089644, salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til erhvervskunder, foreninger og det offentlige.

Handelsbetingelserne kan kun ændres ved skriftlig aftale mellem Langeskov IT ApS og køber, medmindre andet følger nedenfor.

2. Aftalegrundlag og aftaleindgåelse 
Nærværende handelsbetingelser udgør tillige med Langeskov IT’s ordrebekræftelser, accept af tilbud det samlede aftalegrundlag om salg og levering af varer samt tilknyttede tjenesteydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser givet ved ordrer eller på anden måde meddelt Langeskov IT ApS udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

Køber accepter ved hvert køb disse handelsbetingelser og opfordres til at læse handelsbetingelserne grundigt igennem og gøre sig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som handelsbetingelserne giver.

3. Ejendomsret 
Køber besidder fra leveringstidspunktet ejendomsretten til varerne, herunder alle tilbehørsdele m.v., der måtte tilføjes eller erstatte dele af varerne under købsaftalens løbetid, hvor købesummen betales kontant. Køber er i disse tilfælde berettiget til at råde retligt over varerne samt tilbehør m.v. fra leveringstidspunktet.

4. Retur- og fortrydelsesret
Langeskov IT ApS tilbyder ikke returret eller fortrydelsesret på varer, medmindre en aftale herom foreligger inden bestilling foretages af køber.

5. Pris, tilbud og betalingsbetingelser
Prisen for produkter, reservedele og tilknyttede ydelser følger Langeskov IT ApS’ fremsendte tilbud på det tidspunkt, hvor Langeskov IT ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Vores generelle betalingsbetingelser er online betaling med kreditkort eller bankoverførsel.

Langeskov IT ApS’s tilbud er gældende i 7 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Langeskov IT ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Langeskov IT ApS, medmindre Langeskov IT ApS meddeler kunden andet.

6. Forsinket betaling
Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Langeskov IT ApS er uden ansvar for, har Langeskov IT ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Langeskov IT ApS, har Langeskov IT ApS ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (i) ophæve salget af de produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (ii) ophæve salget af produkter, reservedele og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

7. Garanti, fejlsøgning og udbedring 
Ved erhvervskøb ydes 1 års garanti på hardware og elektroniske produkter. Ved køb af Langeskov IT ApS’s egne stationære computere ydes der 3 års garanti. For dele, der udskiftes under garanti, udgør garantiperioden 36 måneder fra udskiftningen, dog maksimalt 36 måneder fra oprindelig levering af computeren.

Langeskov IT ApS’s garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) opbevaring, installation, brug eller vedligeholdelse i strid med Langeskov IT ApS’s instruktioner eller almindelig praksis, (iii) reparation eller ændring udført af andre end Langeskov IT ApS, og (iv) andre forhold, som Langeskov IT ApS er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel i garantiperioden, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Langeskov IT ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Langeskov IT ApS, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Langeskov IT ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Langeskov IT ApS beder om.

Inden rimelig tid efter at Langeskov IT ApS har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Langeskov IT ApS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Inden rimelig tid efter at Langeskov IT ApS har afgivet meddelelse til kunden om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Langeskov IT ApS fejlen eller manglen ved at udskifte eller reparere defekte dele. Ved fejl på SSD/Harddisk på en stationær PC bygget af Langeskov IT ApS, udskiftes harddisken og styresystem installeres igen. Afhjælpning af fejl eller mangel sker ved at kunden indleverer hele computeren på Langeskov IT ApS’s adresse. Hvis reservedele er udgået, findes en lignende reservedel med samme eller bedre specifikationer end den der skal skiftes. Der tages forbehold for leveringstid på reservedele.

Såfremt det viser sig, at de af kunden oplevede fejl på computeren (fx Blue Screen of Death) eller ustabilitet i systemet, i virkeligheden skyldes software installeret af kunden, 3. parts software opdateringer, opdateringer og driver opdateringer fra Microsoft eller lignende, vil Langeskov IT ApS tage sig betalt for at fejlsøge og udbedre dette for kunden. Der faktureres for minimum 0,5 times arbejde samt eventuel betaling for kørsel til kunden.

8. Levering
Langeskov IT ApS leverer alle solgte varer til den af køber oplyste adresse i Danmark. Levering sker dog ikke til ikke-brofaste øer, medmindre andet aftales mellem Langeskov IT ApS og køber.

Langeskov IT ApS leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af Langeskov IT ApS’s ordrebekræftelse. Langeskov IT ApS har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

Er der købt en stationær PC bygget af Langeskov IT ApS leveres denne, efter aftale med kunden, af Langeskov IT ApS på kundens adresse. Kunden kan også, efter aftale med Langeskov IT ApS, afhente på Langeskov IT ApS’s adresse. PC’ere bygget af Langeskov IT ApS kan også blive leveret med GLS til kundens adresse.

Køber er ved modtagelse forpligtet til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler. Hvis køber opdager en fejl eller mangel, som køber ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Langeskov IT ApS indenfor 48 timer efter fejl/mangel er konstateret. Hvis en fejl eller mangel, som køber opdager eller burde have opdaget ved undersøgelsen ikke straks meddeles til Langeskov IT ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

9. Forsinket levering 
Hvis Langeskov IT ApS forventer en forsinkelse i leveringen af bestilte varer samt tilbehørsdele, informerer Langeskov IT ApS køber herom på mail, og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Langeskov IT ApS undlader at levere bestilte varer samt tilbehørsdele senest 14 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan køber ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til Langeskov IT ApS. Køber har herudover ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

10. Købers ansvar
Udover købers betalingsforpligtelser har køber følgende ansvar:
Køber har, jf. afsnit 8, pligt til at undersøge alle varer samt tilbehørsdele for fejl eller mangler, når varerne er blevet leveret. En bestilling på bestillingsvarer - dvs. varer, der ikke er på lager på bestillingstidspunktet eller er på vej ind - kan ikke afbestilles.

11. Sælgers ansvar
I tilfælde af mangler ved varer samt tilbehørsdele m.v., finder købelovens mangelsregler anvendelse.
Langeskov IT ApS’s ansvar for skade på køber, dennes nærmeste, købers gods, tredjemand eller tredjemands gods m.v. begrænses til forhold, der skyldes grov uagtsomhed fra Langeskov IT ApS’ side samt ansvar fastsat i almindelige, ufravigelige erstatningsregler. Køber skal skadesløsholde Langeskov IT ApS i det omfang Langeskov IT ApS måtte i falde produktansvar herudover.

I tilfælde af at skade påføres tredjemand, skal køber straks underrette Langeskov IT ApS og medvirke til sagens opklaring. Repræsentanter fra Langeskov IT ApS har ret til at besigtige skaden.
Uanset eventuelle modstående vilkår i aftalegrundlaget kan Langeskov IT ApS på ingen måde holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader, der er en følge af at varer, tilbehørsdele m.v. ikke fungerer som forudsat - på grund af mangelfulde installationer, tilslutninger, antenne- eller modtagerforhold. På samme måde er Langeskov IT ApS ikke ansvarlig for købers indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Ved skader på enhver form for lagringsmedier, (f.eks., CD-rom, DVD, USB, harddiske, eksterne drev m.m.), som følge af fejl ved varen, er sælgers erstatningsansvar begrænset til værdien af tilsvarende uindspillet lagringsmedie.

Langeskov IT ApS er ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Langeskov IT ApS’s kontrol, og som Langeskov IT ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

12. Persondatapolitik, cookies og viderebringelse af personoplysninger. 
Langeskov IT ApS behandler persondata i henhold til den gældende persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj 2018.

Langeskov IT ApS opbevarer transaktionsoplysninger og faktura data i 5 år, til udløb af et helt år, da det er et lovkrav i bogføringsloven. Langeskov IT ApS er dataansvarlig.

Du kan til hver en tid se, hvilke data Langeskov IT ApS har registreret om dig.
Alle henvendelser om persondata går til info@langeskov-it.dk, både ift. forespørgsel om data og sletning af data.

Som registreret kunde hos Langeskov IT ApS har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataforordningen.

13. Markedsføring
Det er ikke tilladt at kopier eller videre distribuere vare- data- og prisinformationer til tredjepart. Dette betragtes som en væsentlig misligholdelse af kunde- og leverandør forhold og kan i værste tilfælde medføre et erstatningsansvar.

14. Fortrolighed  
Køber må ikke viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge Langeskov IT ApS’s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
Køber må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over Langeskov IT ApS’s fortrolige oplysninger som beskrevet ovenfor. Køber er forpligtet til at omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.
Købers forpligtelser efter denne bestemmelse gælder under parternes samhandel og unde tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret heraf.

15. Gældende ret 
Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.

Betingelserne er sidst opdateret 12-10-2021.

 

Handelsbetingelser private (B2C)

1. Betaling

Mulige betalingsmuligheder
Kreditkort (VISA & Mastercard)
MobilePay
Bankoverførsel

Betaler du med kreditkort er dette gebyrfrit.

Beløbet for dit køb trækkes først på din konto når varerne afsendes.

Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesretten.

Hvis en pris åbenlyst er behæftet med fejl, og kunden rimeligvis burde havde indset dette, er Langeskov IT ApS ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

2. Fragt

Langeskov IT ApS sender varer med GLS til adresser i Danmark. Vi leverer kun til fastlandet, brofaste øer samt Bornholm.

Afhentning
Det er muligt, efter aftale, at afhente nogle varer på vores adresse i Langeskov.

 3. Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Dette følger af forbrugeraftaleloven.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb. Du gør dette ved at udfylde en fortrydelsesformular (se nederst). Du kan ikke fortryde købet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Fortrydelse af en del af købet
Hvis du har købt flere varer hos os, har du mulighed for at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre. Bemærk, at du ikke får fragtomkostningerne retur, hvis du fortryder dele af dit køb.

Returnering
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os.

Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Pakken skal sendes med omdeling til vores adresse, vi anbefaler PostNord, GLS eller Bring. Pakker leveret til pakkeshop eller pakkeboks vil ikke blive afhentet.

Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes:
- Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
- Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt
- Levering af varer, som på grund af deres natur bliver blandet sammen med andre varer ved leveringen, og ikke kan skilles af igen
- Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på
- Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes, at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber eller den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Sådan brug kan omfatte:
- Montering af varen
- Fjernelse af beskyttende film eller plastik
- Brud på varens plombering

Vi anbefaler, at du sender varen retur i den originale emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en værdiforringelse af varen, da varen kan påføre sig skader undervejs i transporten, som du kommer til at hæfte for.

Bemærk, at dette især gør sig gældende for skrøbelige elektroniske komponenter, der leveres i antistatisk indpakning.

Det kræves, at produkter, der konfigureres eller indstilles på din foranledning, nulstilles til fabriksindstillinger, inden de sendes retur som følge af fortrydelse.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig i forbindelse med købet, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde købet.

Vi tilbagefører automatisk pengene til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt.

Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til
Langeskov IT ApS
Grønvej 2
5550 Langeskov
Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen. Vi modtager ikke pakker, som er afsendt på efterkrav.

Du kan også fortryde købet ved at aflevere din pakke personligt på vores adresse.

4. Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb. Det betyder, at du har reklamationsret i 24 måneder. På vores egen produktion af stationære computere ”Langeskov IT Stationær PC” ydes der 3 års garanti.

Du bedes oprette en reklamationssag eller kontakte os, inden du sender varen. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Der kan forekomme et testgebyr pr. halve time, dog maks. af varighed på 1 time, hvis det indsendte produkt testes fejlfrit ved Langeskov IT ApS, eller der ikke findes grund for at efterkomme reklamationskravet i øvrigt. Det kan også forekomme, hvis der skal foretages fejlsøgning på komplette PC-systemer, som ikke er købt, samlet eller monteret af Langeskov IT ApS. Ønsker du ikke, at Langeskov IT ApS foretager en sådan fejlsøgning, skal det defekte produkt afmonteres og sendes separat. Såfremt årsagen til fejl eller defekt er, at varen har fået fysisk skade, væskeskade eller på anden måde er blevet behandlet i uoverensstemmelse med producentens forskrifter, vil du også blive opkrævet et testgebyr.

Husk derfor altid selv at teste, om fejlen kan skyldes programmer, drivers eller andet, som ikke oprindeligt var installeret på produktet. Vi tester alle maskiner ved at genskabe til den oprindelige konfiguration. Testgebyret beregnes på baggrund af tid brugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varens stand ved reklamation
Husk at pakke varen forsvarligt ind sammen med alt tilbehør, f.eks. kabler, læsbare medier og lignende, som er knyttet til det produkt, der reklameres over.

Skader på produkter forårsaget af betjenings- eller håndteringsfejl, modifikationer, installation af tredjepartssoftware eller groft misbrug er ikke dækket af reklamationsretten.

Husk at tage en kopi/backup af samtlige data. Langeskov IT ApS kan ikke gøres ansvarlig for tabt data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt af Langeskov IT ApS måtte have skabt, med mindre det følger direkte af dansk lovgivning.

Varen sendes til:
Langeskov IT ApS
Grønvej 2
5550 Langeskov
Danmark

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

5. Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte info@langeskov-it.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du klage via klageportalen hos Nævnenes Hus:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her.

Standardfortrydelsesformular
Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Til Langeskov IT ApS, Grønvej 2, 5550 Langeskov, info@langeskov-it.dk

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende      tjenesteydelser (*)

- Ordrenummer

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

- (*) Slet det, som ikke er relevant

Betingelserne er sidst opdateret 12-10-2021.